Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.awia2.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.awia2.pl jest firma AWIA 2 Aleksander Wójcik z siedzibą w Żarach, 68-200 Żary, Grabik 94A.
Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.awia2.pl jest dla nas szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.awia2.pl. Dane osoby odpowiedzialnej za ochronę danych:
Aleksander Wójcik, adres elektroniczny - awia@awia2.pl, adres fizyczny - 68-200 Żary, Grabik 94A

Dane przekazywane do AWIA 2 Aleksander Wójcik

AWIA 2 Aleksander Wójcik zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej w celu dokonywania transakcji zakupu w sklepie internetowym. Użytkownik może przekazać do AWIA 2 Aleksander Wójcik za pomocą formularzy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub inny adres dostawy towaru, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane takie jak nazwa firmy i numer NIP wymienione w formularzach.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim AWIA 2 Aleksander Wójcik zbiera od użytkowników dane osobowe, firma pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

- zawarcia umowy zakupu - sprzedaży;
- realizacji zamówień produktów lub usług;
- przesyłania powiadomień o realizacji zamówień oraz innych powiadomień na adresy elektroniczne zarejestrowanych użytkowników sklepu, w tym biuletynu (jeśli zostanie wcześniej wyrażona zgoda na jego otrzymywanie).

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne, lecz muszą one zapewnić realizację zamówień na towary. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (zmiany) oraz ich usunięcia po wyrażeniu takiej woli w drodze złożenia wniosku na adres awia@awia2.pl o usunięcie konta użytkownika ze sklepu internetowego AWIA 2 Aleksander Wójcik.

Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Informacje handlowe

AWIA 2 Aleksander Wójcik nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez wypisanie się z newslettera zamówionego w sklepie internetowy AWIA 2 Aleksander Wójcik lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, AWIA 2 Aleksander Wójcik przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera awia2.pl, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer awia2.pl może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają następujące dane:

- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
- odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez sklep (stronę) przechowywane przez czas określony czasem trwania sesji zalogowanego użytkownika wyłącznie w celach służących do podtrzymania sesji w trakcie realizacji zamówień.

Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce stosownie do tego inne ustawienia, lecz nie ma pewności czy zamówienie i transakcja zakupu – sprzedaży zostaną prawidłowo przetworzone.

Bezpieczeństwo informacji

AWIA 2 Aleksander Wójcik stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne, w tym połączenie szyfrowane ze sklepem na wszystkich jego stronach.

Zmiany w polityce prywatności

AWIA 2 Aleksander Wójcik może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.awia2.pl.