Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego AWIA 2 Aleksander Wójcik
z 30.08.2018 r.


I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AWIA 2 Aleksander Wójcik;
4. Sklep internetowy AWIA 2 Aleksander Wójcik dostępny pod adresem www.awia2.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym; 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AWIA 2 Aleksander Wójcik Grabik 94A, 68-200 Żary a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego AWIA 2 Aleksander Wójcik;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.awia2.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.awia2.pl, prowadzony jest przez AWIA 2 Aleksander Wójcik, Grabik 94A, 68-200 Żary i wchodzi w skład systemu dystrybucyjnego AWIA 2 Aleksander Wójcik.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą javascript oraz cookies, lub
b) innej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, itp.), najlepiej w ostatnich zaktualizowanych wersjach i zapewniającą obsługę javascripit i cookies.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien posiadać stanowisko komputerowe lub urządzenie końcowe z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa AWIA 2 Aleksander Wójcik zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej i w poszczególnych zakładkach sklepu internetowego AWIA 2 Aleksander Wójcik (https://www.awia2.pl/regulamin-sklepu), pobrać lub wyświetlić plik .PDF i wydrukować.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego


3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach bez względu na to czy zamówienie następuje z założeniem konta użytkownika, czy też nie.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron sklepu internetowego.
3.3. Warunkiem rejestracji jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. AWIA 2 Aleksander Wójcik może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, głównie w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez AWIA 2 Aleksander Wójcik za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię AWIA 2 Aleksander Wójcik.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody AWIA 2 Aleksander Wójcik.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie oraz działań destrukcyjnych mających na celu ograniczenie lub pozbawienie możliwości prawidłowego działania witryny.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla AWIA 2 Aleksander Wójcik,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wyświetlić stronę internetową www.awia2.pl, dokonać wyboru towaru (produktu) i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” („Zamawiam”).
4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z AWIA 2 Aleksander Wójcik Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
4.8. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa wyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, lecz przewiduje się dostawy poza ten obszar, o czym może być mowa w Regulaminie po jego zmianie.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką przesyłką listową lub paczką listową Poczty Polskiej. Koszty dostawy wykazane będą w treści faktury i wskazane w czasie składania zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia, a dla zamówień wymagających sprowadzenia towaru od producenta lub wykonania przez AWIA 2 Aleksander Wójcik, będzie dodatkowo uściślany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.awia2.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są i realizowane w złotych polskich oraz porównawczo w walutach obcych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), a więc stanowią ceny brutto.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
a) przelewem na numer konta bankowego:
dla płatności w PLN:
- nazwa banku: PKO BP S.A. Oddział I w Żarach
- nr konta: 53 1020 5460 0000 5102 0133 4812
- nazwa konta: AWIA2 Aleksander Wójcik,
b) innej formy płatności, jeśli będzie wyszczególniona w opcjach podczas składania Zamówienia.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


7.1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres AWIA 2 Aleksander Wójcik podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
AWIA 2 Aleksander Wójcik,
Grabik 94A,
68-200 Żary.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje i zwroty towarów z przyczyn nie związanych z odstąpieniem od umowy


7.1. AWIA 2 Aleksander Wójcik, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie Regulaminu sklepu, należy kierować na adres awia@awia2.pl.
7.3. Zwrot towaru można również zgłosić za pomocą formularza umieszczonego w stopce strony pod zakładką "Zwroty" w pionie "Biuro Obsługi Klienta" podając przyczynę zwrotu. 7.4. AWIA 2 Aleksander Wójcik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.5. AWIA 2 Aleksander Wójcik nie jest producentem wszystkich oferowanych towarów co nie znaczy, że jest możliwość wymiany produktu na wolny od wad.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


9.1. AWIA 2 Aleksander Wójcik podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AWIA 2 Aleksander Wójcik o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: AWIA 2 Aleksander Wójcik, Grabik 33, 68-200 Żary, mailowo pod adres awia@awia2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego.
9.5. AWIA 2 Aleksander Wójcik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe


10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AWIA 2 Aleksander Wójcik a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AWIA 2 Aleksander Wójcik a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane osądowi właściwemu ze względu na siedzibę AWIA 2 Aleksander Wójcik sądowi, tj. Sądu Rejonowego w Żarach.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

AWIA 2 Aleksander Wójcik zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


Pliki do pobrania (umieść kursor na nazwie dokumentu, wyświetl stronę i zapisz ją lub wskaż myszką link i prawym prawym klawiszem myszki wykonaj komendę "Zapisz element docelowy jako...") :

Regulamin Sklepu Internetowego AWIA2 z 30.08.2018 r. - format PDF.